Thời gian qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, ban hành nhiều chủ trương, chính sách, các chương trình, dự án về xóa đói, giảm nghèo và đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Việt Nam cam kết tham gia và thực hiện nghiêm túc, triển khai có hiệu quả Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói".
Ngày 12-6-2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 804/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia Chương trình hành động "Không còn nạn đói" ở Việt Nam, giai đoạn 2016-2025.
Sáng kiến "Không còn nạn đói" được Tổng Thư ký Liên hiệp quốc đưa ra tại Hội nghị Phát triển bền vững Rio+20 ở Brazil vào tháng 6-2012, liên quan đến việc thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững Thiên niên kỷ 2 (MDG 2) về đảm bảo an ninh lương thực và xóa đói, giảm nghèo nhằm bảo đảm phát triển bền vững hệ thống sản xuất, tăng năng suất sản xuất và thu nhập của các hộ nông dân nhỏ, dân cư có đủ lương thực, không còn trẻ em dưới 2 tuổi suy dinh dưỡng, không có thất thoát, lãng phí lương thực, thực phẩm.
Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, ban hành nhiều chủ trương, chính sách, các chương trình, dự án về xóa đói, giảm nghèo và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Việt Nam cam kết tham gia và thực hiện nghiêm túc, triển khai có hiệu quả Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói". Ngày 12/6/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 804/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành động "Không còn nạn đói" ở Việt Nam, giai đoạn 2016 - 2025.
 

Nguồn: Vinanet/VITIC