Theo đó, Văn phòng đăng ký đất đai có thể từ chối việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong 02 trường hợp sau:
1. Thông tin trong hồ sơ đăng ký không phù hợp với thông tin được lưu trữ, cụ thể: Thông tin về bên thế chấp, tài sản thế chấp được kê khai trong hợp đồng thế chấp không phù hợp với thông tin trên Giấy chứng nhận; Thông tin về bên thế chấp, tài sản thế chấp được kê khai trong Phiếu yêu cầu không phù hợp với thông tin trên Giấy chứng nhận, trừ trường hợp đã khắc phục được thông tin sai trên Phiếu yêu cầu.
2. Chấp hành viên của cơ quan thi hành án dân sự, Thừa phát lại của Văn phòng thừa phát lại có văn bản yêu cầu dừng, tạm dừng việc đăng ký thế chấp. Văn phòng đăng ký đất đai có quyền yêu cầu cá nhân, cơ quan có thẩm quyền tố tụng, yêu cầu dừng, tạm dừng việc đăng ký thế chấp xác định rõ thẩm quyền, các trường hợp dừng, tạm dừng đăng ký được áp dụng theo quy định của pháp luật về tố tụng, pháp luật khác có liên quan.
Bên cạnh nhiều hướng dẫn mới về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, Thông tư 07/2019/TT-BTP do Bộ Tư pháp ban hành còn bổ sung thêm biểu mẫu sử dụng trong hoạt động này.
Theo đó, Thông tư này đã bổ sung thêm 01 biểu mẫu đăng ký thế chấp là mẫu số 10/VBTB về văn bản thông báo tạm dừng, dừng đăng ký thế chấp, thông báo việc kê biên, giải tỏa kê biên quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
Như vậy, kể từ ngày 10/01/2020, thành phần trong hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thực hiện theo các biểu mẫu sau:
- Phiếu yêu cầu đăng ký thế chấp;
- Phiếu yêu cầu đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót;
- Phiếu yêu cầu xóa đăng ký;
- Trang bổ sung về các bên ký kết hợp đồng thế chấp;
- Văn bản thông báo tạm dừng, dừng đăng ký thế chấp, thông báo việc kê biên, giải tỏa kê biên quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (mới được bổ sung thêm)…
Xem chi tiết Thông tư 07/2019/TT-BTP tại đây.
 

Nguồn: VITIC