Riêng trong tháng 6/2021 nhập khẩu 103.223 tấn khí gas, tương đương trên 59,67 triệu USD, giá trung bình 578,1 USD/tấn, giảm 30,1% về lượng và giảm 23,2% kim ngạch; nhưng giá tăng 9,8% so với tháng 5/2021; so với tháng 6/2020 thì cũng giảm 2,6 % về lượng, nhưng tăng 36,5% về kim ngạch và tăng 40,2% về giá.
Thị trường cung cấp khí gas nhiều nhất cho Việt Nam là Trung Quốc, chiếm 24% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu khí gas của cả nước, đạt 191.679 tấn, tương đương 119,65 triệu USD, giá 624,2 USD/tấn, giảm 1,7% về lượng, nhưng tăng 18,2% kim ngạch và tăng 22,2% về giá; riêng trong tháng 6/2021 giảm 14,3% về lượng và giảm 9,1% về kim ngạch, nhưng giá tăng 6,1% so với tháng 5/2021, đạt 29.819 tấn, tương đương 17,89 triệu USD, giá 600 USD/tấn; so với tháng 6/2020 thì tăng 13,6% về lượng, tăng 56,8% về kim ngạch, giá tăng 38%.
Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là thị trường Đông Nam Á trong tháng 6/2021 nhập khẩu khí gas tăng mạnh 93,6% về lượng, tăng 112,5% về kim ngạch, tăng 9,8% về giá, đạt 18.058 tấn, tương đương 10,78 triệu USD, giá 597,1 USD/tấn, nhưng tính chung cả 6 tháng đầu năm thì nhập khẩu từ thị trường này lại giảm 24,3% về lượng, kim ngạch giảm 9%, đạt 77.346 tấn, tương đương 47,61 triệu USD, chiếm gần 10% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu khí gas của cả nước. Giá nhập khẩu đạt 615,6 USD/tấn, tăng 20,3%.
Tiếp theo là thị trường Saudi Arabia 6 tháng đầu năm đạt 69.910 tấn, tương đương 38,7 triệu USD, giá 553,6 USD/tấn, chiếm trên 8% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu khí gas của cả nước; riêng tháng 6/2021 tăng mạnh 90,4% về lượng, tăng 113,5% về kim ngạch, tăng 12% về giá so với tháng 5/2021, đạt 45.839 tấn, tương đương 25,33 triệu USD, giá 552,7 USD/tấn.

Nhập khẩu khí gas 6 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/7/2021 của TCHQ)

Thị trường chủ yếu cung khí gas cho Việt Nam 6 tháng đầu năm 2021

 

Nguồn: VITIC