Căn cứ Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành. Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của tổ chức của Bộ Công Thương
Bộ Công Thương đã cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định đối với ngành Công Thương trong lĩnh vực kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện làm việc ở môi trường không nguy hiểm về khí cháy và bụi nổ cho một số đơn vị, cụ thể:
Giấy Chứng nhận số 1328/GCNHĐKĐ-BCT ngày 5/6/2023 cho Công ty cổ phần Thí nghiệm và Dịch vụ kỹ thuật năng lượng Hà Nội. Số đăng ký 23/2023/GCNHKĐ;
Giấy chứng nhận số 1363/GCNHĐKĐ-BCT ngày 5/6/2023 cho Công ty Cổ phần Điện lực miền Bắc, Số đăng ký 24/2023/GCNHĐKĐ;
Giấy chứng nhận số 1328//GCNHĐKĐ-BCT ngày 8/6/2023 cho Công ty Cổ phần Thí nghiệm và Dịch vụ kỹ thuật năng lượng Hà Nội, số đăng ký 23/2023/GCNHĐKĐ.
Các đơn vị này đã đăng ký hoạt động kiểm định đối với ngành Công Thương trong lĩnh vực kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện làm việc ở môi trường không nguy hiểm về khí cháy và bụi nổ, có cấp điện áp từ 01 kV đến 110 kV. Các giấy chứng nhận có hiệu lực 5 năm kể từ ngày ký.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương