Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá (MCK: DXP) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2015 và 6 tháng đầu năm.

Quý II, công ty đạt doanh thu thuần 47,93 tỷ đồng, giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm 2,5% kéo theo lợi nhuận gộp giảm 12%. Hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần ở mức 32%.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ tăng 16%, đạt 4,45 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là khoản cổ tức, lợi nhuận được chia (2,55 tỷ đồng), kế đến là lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Lợi nhuận trước thuế doanh nghiệp đạt 14,12 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ở mức 11,55 tỷ đồng, EPS tương ứng đạt 1.467 đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu 94,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 30,25 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và 14% so với 6 tháng 2014.

Năm 2015, công ty đặt kế hoạch doanh thu 160 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 40 tỷ đồng. Như vậy, qua nửa năm, công ty hoàn thành 59% kế hoạch doanh thu và 76% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến cuối kỳ, tổng tài sản công ty đạt 260 tỷ đồng. Hệ số nợ/tổng tài sản là 12%. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ đạt 34 tỷ đồng, trên vốn điều lệ 78,75 tỷ đồng.
Một số chỉ tiêu kinh doanh (Đơn vị: Tỷ đồng)
Khổng Chiêm