Có 4 sản phẩm/nhóm sản phẩm có trị giá xuất khẩu đạt trên 2 tỷ USD (cà phê, gạo, tôm, gỗ và sản phẩm gỗ).

Infographics: Xuất khẩu 4 sản phẩm nông nghiệp đạt trên 2 tỷ USD

Nguồn: Haiquanonline