Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu đậu tương trong tháng 4/2024 đạt 222.830 tấn, tương đương 111,29 triệu USD, giá trung bình 499,4 USD/tấn, tăng 10,9% về lượng và tăng 7,5% kim ngạch so với tháng 3/2024, nhưng giá giảm 3,1%; so với tháng 4/2023 thì giảm cả về lượng, kim ngạch và giá, với mức giảm tương ứng 6,4%, 28,2% và 23,3%.
Tính chung 4 tháng đầu năm 2024 cả nước nhập khẩu 762.867 tấn đậu tương, trị giá trên 407,82 triệu USD, giá trung bình 534,6 USD/tấn, tăng 3,5% về lượng nhưng giảm 18,7% kim ngạch và giảm 21,5% về giá so với 4 tháng đầu năm 2023.
Đậu tương nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất từ thị trường Brazil, riêng tháng 4/2024 nhập khẩu 137.390 tấn, tương đương 65,55 triệu USD, giá trung bình 477 USD/tấn, tăng 2,6% về lượng nhưng giảm 1,2% kim ngạch so với tháng 3/2024, và giá giảm 3,7%; so với tháng 4/2023 thì giảm cả về lượng, kim ngạch và giá, với mức giảm tương ứng 1,7%, 26,2% và 24,9%; Tính chung, 4 tháng đầu năm 2024 nhập khẩu từ thị trường này đạt 411.156 tấn, tương đương 210,74 triệu USD, chiếm 53,9% trong tổng lượng và chiếm 51,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước.
Nhập khẩu đậu tương từ thị trường Mỹ - thị trường lớn thứ 2 trong tháng 4/2024 sụt giảm 15,5% về lượng, giảm 18% kim ngạch so với tháng 3/2024 và giá giảm 3%, đạt 48.482 tấn, tương đương 25,68 triệu USD, giá trung bình 529,6 USD/tấn. Tính chung cả 4 tháng đầu năm 2024, nhập khẩu từ thị trường này đạt 281.886 tấn, tương đương 156,48 triệu USD, giá 555 USD/tấn, chiếm 37% trong tổng lượng và chiếm 38,4% kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước, giảm 27,4% về lượng, giảm 42% về kim ngạch và giá giảm 20% so với cùng kỳ năm trước.
Ngoài ra, nhập khẩu đậu tương từ thị trường Canada 4 tháng đầu năm đạt 34.055 tấn, tương đương trên 21,29 triệu USD, giá 625 USD/tấn, giảm 12% về lượng, giảm 25,9% về kim ngạch và giá giảm 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu từ thị trường Campuchia đạt 2.997 tấn, tương đương 2,17 triệu USD, giá 722,9 USD/tấn, tăng mạnh gần 836,6% về lượng, tăng 762% kim ngạch nhưng giá giảm 8%.

Nhập khẩu đậu tương 4 tháng đầu năm 2024

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/5/2024 của TCHQ)

Thị trường nhập khẩu đậu tương 4 tháng đầu năm 2024

 

Nguồn: Vinanet/VITIC