Theo đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện thời gian đăng tải E-TBMT (thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng đối với gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng) chậm nhất đến ngày 5/6/2023; thời điểm đóng thầu 9 giờ ngày 26/6/2023. Việc mở E-HSĐXKT (hồ sơ đề xuất kỹ thuật đối với gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ )phải được hoàn thành trong vòng 2 giờ kể từ thời điểm đóng thầu; thời gian thực hiện hợp đồng tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; thời hạn hoàn thành nhập gạo vào kho dự trữ quốc gia tối đa đến hết ngày 15/10/2023.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành các văn bản hướng dẫn các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện lựa chọn nhà thầu để mua gạo dự trữ quốc gia năm 2023; trong đó hướng dẫn các Cục tiếp tục thực hiện chấm điểm “uy tín nhà thầu” trong bảng chấm điểm kỹ thuật để đánh giá mức độ uy tín nhà thầu trong đấu thầu mua gạo dự trữ quốc gia như đã triển khai các năm 2021, năm 2022 nhằm bảo đảm công bằng, tăng tính cạnh tranh, nâng cao trách nhiệm của các nhà thầu trúng thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng cung cấp gạo và từ đó để các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực đấu thầu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2023 đảm bảo thống nhất, chặt chẽ và có hiệu quả.
Trước đó, thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao năm 2023, ngày 3/4/2023 Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành Quyết định số 139/QĐ-TCDT giao chỉ tiêu kế hoạch cho các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện mua 220.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2023 nhằm bảo đảm tăng cường nguồn lực dự trữ quốc gia để đáp ứng nhu cầu xuất cấp hỗ trợ, cứu trợ trong các trường hợp đột xuất, cấp bách được nhà nước giao.
Để chuẩn bị cho đấu thầu mua gạo năm 2023, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã chỉ đạo 22 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thống nhất thực hiện lựa chọn nhà thầu mua gạo dự trữ quốc gia trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; đồng thời, phổ biến quán triệt đến các cán bộ công chức có liên quan đến hoạt động đấu thầu thực hiện việc nghiên cứu, cập nhật nắm vững quy định của pháp luật về đấu thầu, các Thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia./.

Nguồn: bnews.vn