MỤC LỤC

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VÀ NGUYÊN LIỆU

THÉP THẾ GIỚI.

1.     Xu hướng giá chung trên thế giới

      1.1.     Diễn biến thị trường các sản phẩm thép xây dựng thế giới

      1.2.     Diễn biến giá nguyên liệu sản xuất thép

      1.3.     Diễn biến giá tại Trung Quốc

      1.4.     Diễn biến giá tại Châu Âu

      1.5.     Diễn biến giá tại Mỹ

2.     Cung- cầu thép xây dựng và nguyên liệu sản xuất thế giới

      2.1.     Nguồn cung thép toàn thế giới..

      2.2.     Nguồn cung tại các thị trường trọng điểm

      2.3.     Nhu cầu tiêu thụ thép quốc tế.

      2.4.     Nhu cầu tiêu thụ thép tại các thị trường trọng điểm

3.     Chính sách thép tại một số nước trọng điểm  

4.     Dự báo thị trường thép thế giới

II. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THÉP XÂY DỰNG VÀ NGUYÊN VẬT LIỆU VIỆT NAM

1. Diễn biến giá tại Việt Nam

2.   Sản xuất

3.   Nhập khẩu

4.   Xuất khẩu

5.   Tiêu thụ nội địa

6.    Tác động của dịch Covid 19

7.   Dự báo thị trường thép Việt Nam trong tháng 8/2021

BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Giá thép xây dựng (1) và phế liệu (2) tại Sàn giao dịch London 7

tháng đầu năm 2021

Biểu đồ 2: Diễn biến giá quặng sắt Trung Quốc 7 tháng đầu năm 2021

Biểu đồ 3: Giá quặng sắt (1), than luyện cốc (2), than cốc (3) tại thị trường Đại

Liên Trung Quốc 7 tháng đầu năm 2021

Biểu đồ 4: Diễn biến giá thép xây dựng (Rebar) (2) và thép HRC (1) tại Thượng

Hải- Trung Quốc 7 tháng đầu năm 2021

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM. XIN MỜI BẤM VÀO ĐƯỜNG LINK SAU:

Phân tích thị trường thép thế giới 7 tháng năm 2021 và triển vọng

Nguồn: VITIC