Giảm mạnh 66,2% về lượng và giảm 66,5% kim ngạch so với tháng 12/2022 và giá giảm nhẹ 0,8%; so với tháng 1/2022 giảm mạnh 63% về lượng, giảm 59% về kim ngạch nhưng tăng 10,4% về giá.
Trong tháng 1/2023, Việt chỉ nhâp khẩu đậu tương ở 3 thị trường chủ yếu là Mỹ, Canada và Campuchia; trong đó nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường Mỹ, chiếm gần 82,3% trong tổng lượng và chiếm 81,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước, đạt 56.564 tấn, tương đương 37,49 triệu USD, giá 662,9 USD/tấn, sụt giảm mạnh 42% về lượng, giảm 44,3% kim ngạch và giảm 3,8% về giá so với tháng 12/2022, và so với tháng 1/2022 cũng giảm mạnh 39,6% về lượng, giảm 33% kim ngạch nhưng tăng 10,8% về giá.
Nhập khẩu đậu tương từ thị trường Canada - thị trường lớn thứ 2, chiếm 15% trong tổng lượng và chiếm 16% tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước, trong tháng 1/2023 tăng mạnh 43% về lượng và tăng 38,9% kim ngạch so với tháng 12/2022 nhưng giá giảm nhẹ 2,9%, đạt 10.300 tấn, tương đương 7,4 triệu USD, giá trung bình 718,6 USD/tấn; nhưng so với tháng 1/2022 thì giảm mạnh 36,6% về lượng, giảm 27,2% về kim ngạch nhưng giá tăng 14,7%.
Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu đậu tương từ thị trường Campuchia tháng 1/2023 đạt 50 tấn, tương đương 40.000 USD, giá 800 USD/tấn, giảm mạnh 95% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 12/2022, và cũng giảm mạnh 98% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 1/2022.

Nhập khẩu đậu tương tháng 1/2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/2/2023 của TCHQ)

Kim ngạch nhập khẩu đậu tương tháng 1/2023 giảm 59%

Nguồn: Vinanet/VITIC