Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu đậu tương trong tháng 7/2023 đạt 90.375 tấn, tương đương 51,97 triệu USD, giá trung bình 575 USD/tấn, giảm 62,4% về lượng và giảm 62,9% kim ngạch so với tháng 6/2023, giá giảm 1,4%; so với tháng 7/2022 cũng giảm mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá, với mức giảm tương ứng 54,5%, 65,3% và 23,8%.
Tính chung 7 tháng năm 2023 cả nước nhập khẩu gần 1,21 triệu tấn đậu tương, trị giá gần 780,1 triệu USD, giá trung bình 645,5 USD/tấn, giảm 1,7% về lượng, giảm 8,7% kim ngạch và giảm 7% về giá so với 7 tháng năm 2022.
Đậu tương nhập khẩu về Việt Nam từ thị trường Brazil nhiều nhất, trong tháng 7/2023 giảm mạnh gần 59,6% về lượng và giảm 60,7% kim ngạch so với tháng 6/2023, giá giảm nhẹ 2,8%, đạt 70.969 tấn, tương đương 38,87 triệu USD, giá 547,7 USD/tấn; Tính chung, 7 tháng năm 2023 nhập khẩu đậu tương từ thị trường này đạt 592.526 tấn, tương đương 358,21 triệu USD, chiếm 49% trong tổng lượng và chiếm 45,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước, giảm 23,9 % về lượng, giảm 34,7% về kim ngạch, giá giảm 14% so với cùng kỳ năm trước .
Nhập khẩu đậu tương từ thị trường Mỹ - thị trường lớn thứ 2 trong 7 tháng năm 2023 đạt 481.932 tấn, tương đương 329,89 triệu USD, giá 684,5 USD/tấn, chiếm 39,9% trong tổng lượng và chiếm 42,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước, tăng 25,7% về lượng, tăng 28,4% về kim ngạch và giá tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước.
Ngoài ra, nhập khẩu đậu tương từ thị trường Canada 7 tháng năm 2023 đạt 69.313 tấn, tương đương trên 51,35 triệu USD, giá 740,9 USD/tấn, tăng 15,9% về lượng, tăng 19,7% về kim ngạch và giá tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu từ thị trường Campuchia đạt 363 tấn, tương đương 283.550 USD, giá 781 USD/tấn, giảm 94% cả về lượng và kim ngạch nhưng tăng 3,7% về giá.

Nhập khẩu đậu tương 7 tháng năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/8/2023 của TCHQ)

Nhập khẩu đậu tương 7 tháng năm 2023 giảm cả lượng và kim ngạch

Nguồn: Vinanet/VITIC