Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2024, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 4.645.101 tấn, trị giá 3,79 tỷ USD.
Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Malaysia trong 5 tháng đầu năm 2024, chiếm hơn 30% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, đạt 1.415.056 tấn, trị giá 1,15 tỷUSD, tăng 112,7% về lượng và tăng 123,2% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2023; trong đó riêng tháng 5/2024 nhập khẩu tăng 22,7% về lượng và tăng 6,5% kim ngạch so với tháng 4/2024, đạt 295.190 tấn, trị giá 227,1 triệu USD.
Tiếp sau là thị trường Hàn Quốc, chiếm hơn 29-30% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm 2024, đạt 1.409.617 tấn, trị giá 1,1 tỷ USD, giảm 15,8% về lượng và giảm 18,9% về kim ngạch; riêng tháng 5/2024 nhập khẩu đạt 347.641 tấn, trị giá 257,7 triệu USD, giảm 8,4% về lượng và giảm 14,1% về trị giá.
Tiếp đến là thị trường Singapore, 5 tháng đầu năm 2024 chiếm 23-24% tỷ trọng trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng 4,5% về lượng và tăng 7,1% về kim ngạch, đạt 1.104.203 tấn, trị giá 944,3 triệu USD; riêng tháng 5/2024 nhập khẩu từ thị trường này giảm 64,3% về lượng và giảm 66,3% về kim ngạch.
Tiếp đến là thị trường Trung Quốc, 5 tháng đầu năm 2024 chiếm hơn 10% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, tăng 24,6% về lượng và tăng 21,6% về kim ngạch, đạt 494.147 tấn, trị giá 358,1 triệu USD; riêng tháng 4/2024 nhập khẩu đạt 155.507 tấn, trị giá 414,8 triệu USD, tăng 24,6% về lượng và tăng 21,6% về trị giá.
Nhập khẩu xăng dầu từ Thái Lan chiếm hơn 2% trong tổng lượng và tổng kim ngạch trong 5 tháng đầu năm 2024, đạt 126.334 tấn, trị giá 107,5 triệu USD, giảm 62,5% về lượng và giảm 61,8% về trị giá, giá trung bình 851 USD/tấn; riêng tháng 5/2024 nhập khẩu đạt 41.628 tấn, trị giá 35 triệu USD, tăng 32,2% về lượng và tăng 26,7% về trị giá.
Nhập khẩu xăng dầu 5 tháng đầu năm 2024
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/6/2024 của TCHQ)

 

Nguồn: Vinanet/VITIC