Tính chung trong 10 tháng đầu năm 2022, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 7.116.459 tấn, trị giá 7,3 tỷ USD, tăng 22,6% về lượng và tăng 123,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.
Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Hàn Quốc trong 10 tháng đầu năm 2022, chiếm gần 40% trong tổng kim ngạch nhập khẩu, đạt 2.746.587 tấn, trị giá 2,9 tỷ USD, tăng 98,4% về lượng và tăng 260,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021; trong đó riêng tháng 10/2022 nhập khẩu giảm 1,4% về lượng và giảm 3,3% kim ngạch so với tháng 9/2022, đạt 191.272 tấn, trị giá 194,5 triệu USD.
Tiếp sau là thị trường Singapore, 10 tháng đầu năm 2022 chiếm hơn 14-15% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, đạt 1.102.668 tấn, trị giá 1,09 tỷ USD, tăng 4,2% về lượng và tăng 80,6% về kim ngạch; riêng tháng 10/2022 nhập khẩu đạt 152.412 tấn, trị giá 127,6 triệu USD, tăng 12,5% về lượng và tăng 6,05% về trị giá.
Tiếp đến là thị trường Thái Lan, 10 tháng đầu năm 2022 chiếm hơn 13-14% tỷ trọng trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng 8,09% về lượng và tăng 103,1% về kim ngạch, đạt 957.732 tấn, trị giá 1,04 tỷ USD; riêng tháng 10/2022 nhập khẩu từ thị trường này giảm 0,6% về lượng và giảm 1,5% về kim ngạch.
Tiếp đến là thị trường Malaysia, 10 tháng đầu năm 2022 chiếm 15,3% trong tổng lượng và 13,5% tổng kim ngạch nhập khẩu, giảm 43,5% về lượng và giảm 4,6% về kim ngạch, đạt 1.093.044 tấn, trị giá 995,6 triệu USD; riêng tháng 10/2022 nhập khẩu đạt 136.952 tấn, trị giá 112,3 triệu USD, giảm 3,1% về lượng và giảm 14,1% về trị giá.
 Nhập khẩu xăng dầu 10 tháng đầu năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/11/2022 của TCHQ)

Nguồn: VITIC