Campuchia vẫn là thị trường xuất khẩu xăng dầu lớn nhất của Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2024, đạt 152.430 tấn, trị giá 128,4 triệu USD, giảm 28,8% về lượng và giảm 32,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, chiếm hơn 18% tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu; riêng trong tháng 4/2024 đạt 32.668 tấn, trị giá 28,1 triệu USD, tăng 5,9% về lượng và tăng 8,3% về trị giá.
Sau đó là thị trường Hàn Quốc chiếm 10% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 83.316 tấn, kim ngạch 75,8 triệu USD, tăng 23,1% về lượng và tăng 14,7% về trị giá; riêng tháng 4/2024 đạt 22.370 tấn, trị giá 20,4 triệu USD.
Xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Trung Quốc chiếm hơn 8-9% trong tổng lượng và kim ngạch, đạt 74.278 tấn, kim ngạch đạt 68,9 triệu USD, tăng 41,1% về lượng và tăng 34,3% về trị giá trong 4 tháng đầu năm 2024; riêng tháng 4/2024 xuất khẩu tăng 42,4% về lượng và tăng 27,4% về trị giá.
Tiếp sau là thị trường Lào chiếm hơn 4-5% về tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 41.914 tấn, kim ngạch 34,5 triệu USD, tăng 67,1% về lượng và tăng 61,6% về trị giá; riêng tháng 4/2024 đạt 6.098 tấn, trị giá 5,1 triệu USD.
Tiếp sau là thị trường Singapore, Malaysia và Thái Lan chỉ chiếm tỷ trọng xuất khẩu nhỏ dưới 4% tổng lượng và tổng kim ngạch.
 Xuất khẩu xăng dầu 4 tháng đầu năm 2024

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/5/2024 của TCHQ)

Nguồn: Vinanet/VITIC