Campuchia vẫn là thị trường xuất khẩu xăng dầu lớn nhất của Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2023, đạt 263.240 tấn, trị giá 226,8 triệu USD, tăng 1,08% về lượng và giảm 31,5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, chiếm hơn 28% tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu; riêng trong tháng 5/2023 đạt 49.093 tấn, trị giá 37,9 triệu USD, giảm 9,2% về lượng và giảm 17,6% về trị giá.
Sau đó là thị trường Hàn Quốc chiếm 8-9% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 78.773 tấn, kim ngạch 75,9 triệu USD, tăng 46,4% về lượng và tăng 50,2% về trị giá; riêng tháng 5/2023 đạt 11.119 tấn, trị giá 9,8 triệu USD.
Xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Trung Quốc chiếm hơn 7-8% trong tổng lượng và kim ngạch, đạt 69.762 tấn, kim ngạch đạt 66,8 triệu USD, tăng 116,6% về lượng và tăng 113,5% về trị giá trong 5 tháng đầu năm 2023; riêng tháng 5/2023 xuất khẩu tăng 37,4% về lượng và tăng 31,4% về trị giá.
Tiếp sau là thị trường Singapore chiếm 11,2% về tổng lượng và 7,3% về tổng kim ngạch, đạt 104.958 tấn, kim ngạch 58,3 triệu USD, tăng 56,9% về lượng và tăng 14,6% về trị giá; riêng tháng 5/2023 đạt 25.615 tấn, trị giá 13,5 triệu USD.
Tiếp sau là thị trường Lào, Malaysia, Hồng Kông và Thái Lan chỉ chiếm tỷ trọng xuất khẩu nhỏ dưới 4% tổng lượng và tổng kim ngạch.
Xuất khẩu xăng dầu 5 tháng đầu năm 2023
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/6/2023 của TCHQ)

Nguồn: VITIC