Campuchia vẫn là thị trường xuất khẩu xăng dầu lớn nhất của Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2024, đạt 197.700 tấn, trị giá 163,6 triệu USD, giảm 24,9% về lượng và giảm 27,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, chiếm hơn 18-19% tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu; riêng trong tháng 5/2024 đạt 44.257 tấn, trị giá 35,08 triệu USD, tăng 35,4% về lượng và tăng 24,6% về trị giá.
Sau đó là thị trường Hàn Quốc chiếm hơn 10-11% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 105.687 tấn, kim ngạch 96,03 triệu USD, tăng 34,1% về lượng và tăng 26,4% về trị giá; riêng tháng 5/2024 đạt 22.371 tấn, trị giá 20,1 triệu USD.
Xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Trung Quốc chiếm hơn 9-10% trong tổng lượng và kim ngạch, đạt 95.214 tấn, kim ngạch đạt 88,7 triệu USD, tăng 36,4% về lượng và tăng 32,7% về trị giá trong 5 tháng đầu năm 2024; riêng tháng 5/2024 xuất khẩu tăng 11,1% về lượng và tăng 23,2% về trị giá.
Tiếp sau là thị trường Lào chiếm hơn 4% về tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 48.722 tấn, kim ngạch 40,08 triệu USD, tăng 49,8% về lượng và tăng 48,7% về trị giá; riêng tháng 5/2024 đạt 6.808 tấn, trị giá 5,5 triệu USD. 
Tiếp sau là thị trường Singapore, Malaysiavà Thái Lan chỉ chiếm tỷ trọng xuất khẩu nhỏ dưới 5% tổng lượng và tổng kim ngạch. 
Xuất khẩu xăng dầu 5 tháng đầu năm 2024

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/6/2024 của TCHQ)

 

Nguồn: Vinanet/VITIC