Doanh nghiệp nào quan tâm đề nghị gửi hồ sơ tiếng Anh tới địa chỉ email se@moit.gov.vn trước ngày 15 tháng 12 năm 2022.

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển