Chi tiết, xem tại đây.

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Úc