Nghị định gồm có 3 Chương, 7 Điều, trong đó Điều 3 quy định đối tượng phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường là các dự án đầu tư thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định. Cụ thể bao gồm: Dự án đầu tư công; Dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (dự án PPP); Dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; Dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo yêu cầu của nhà đầu tư.
Việc đánh giá sơ bộ tác động môi trường bao gồm các nội dung sau: Đánh giá sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án đầu tư với Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia…; Nhận dạng, dự báo các tác động môi trường chính của dự án đầu tư đối với môi trường trên cơ sở quy mô, công nghệ sản xuất và địa điểm thực hiện dự án; Phân tích, đánh giá, lựa chọn phương án về quy mô, công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải, địa điểm thực hiện dự án đầu tư và biện pháp giảm thiểu tác động môi trường…
Nghị định có hiệu lực từ ngày ký.

Nguồn: VITIC