Trong đó Khoản 1 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“1. Cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật về chuẩn nghèo đa chiều quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025: Hỗ trợ 90% phí bảo hiểm nông nghiệp.”
2. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau: Thời gian thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp từ ngày Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.
3. Khoản 2 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng kết, đánh giá và đề xuất xây dựng dự thảo Quyết định giai đoạn sau năm 2021
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nguồn: VITIC