Trong đó, Điều 1 quyết định bãi bỏ toàn bộ 47 văn bản quy phạm pháp luật sau: Quyết định 160/2004/QĐ-TTg về việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm; Quyết định 15/2003/QĐ-TTg về Danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật; Quyết định 21/2019/QĐ-TTg về Danh mục bí mật Nhà nước độ Tối mật của ngành Thông tin và Truyền thông; Quyết định 07/2018/QĐ-TTg về Danh mục bí mật Nhà nước độ Tối mật của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh…
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2021.

Nguồn: VITIC