Quyết định số 1016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14 tháng 8 năm 2018 về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2019.