Quyết định số 1045/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 8 năm 2018 về việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.