Quyết định số 319/QĐ-HĐTV của Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính ngày 20 tháng 8 năm 2018 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.