Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10 tháng 8 năm 2018 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương.