Trong đó quy định nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN), đại diện giao dịch của NĐTNN phải bảo đảm các giao dịch đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam và các giao dịch thực hiện bởi người có liên quan, nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan không nhằm mục đích tạo ra cung, cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán và các hành vi giao dịch bị cấm khác theo quy định.
Khi thực hiện giao dịch cho NĐTNN, đại diện giao dịch của NĐTNN phải thực hiện đúng chỉ thị giao dịch và thanh toán của NĐTNN, không trực tiếp đưa ra quyết định đầu tư như lựa chọn loại chứng khoán, số lượng, mức giá, thời điểm thực hiện giao dịch khi chưa nhận được lệnh giao dịch, chỉ thị đầu tư của NĐTNN.
Ngoài ra, khi cung cấp dịch vụ, tham gia đấu giá chứng khoán theo ủy quyền của NĐTNN thì công ty chứng khoán theo quy định phải tách biệt riêng các lệnh giao dịch, chỉ thị đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài với các lệnh giao dịch, chỉ thị đầu tư của nhà đầu tư trong nước (nếu có) và của chính mình. Bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các doanh nghiệp Việt Nam.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 16/8/2021.

Nguồn: VITIC