- Mặt hàng: Tôm, cá phi lê, cua. mực v.v...
- Yêu cầu: Nhà máy xuất khẩu theo tiêu chuẩn MSC hoặc ASC
Doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu kết nối, đề nghị liên hệ:
Thương vụ Việt Nam tại Hồng Kông
Địa chỉ: 17F, Golden Star Building, 20-24 Lockhart Road, Wanchai, Hong Koog
Email: hk@moit.gov.vn
 
 
 
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Hồng Kông