Hội nghị thượng đỉnh đầu tư SelectUSA năm 2023 sẽ quay trở lại National Harbor, Maryland từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 5 năm 2023 để thiết lập các kết nối mới và cơ hội phát triển thông qua đầu tư vào Hoa Kỳ.
Chi tiết xem tại Cổng thông tin đăng ký Hội nghị thượng đỉnh đầu tư SelectUSA 2023 https://www.trade.gov/selectusa-home
Thời gian tổ chức sự kiện :Từ ngày 1-4 tháng 5 năm 2023
Địa chỉ: Trung tâm Hội nghị
Gaylord National Resort and Convention Center
201 Waterfront Street, National Harbor, MD 20745
 

Nguồn: Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Houston (Hoa Kỳ)