Công ty Việt Nam quan tâm có thể gửi thông tin doanh nghiệp, catalogue đến địa chỉ email Thương vụ Việt Nam tại Algeria dz@moit.gov.vn để biết thêm chi tiết.

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Algeria