Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể liên hệ với Thương vụ VN tại Algeria theo địa chỉ email: dz@moit.gov.vn để biết thêm chi tiết. Thời gian gửi thông tin (catalogue giới thiệu doanh nghiệp, sản phẩm) tới Thương vụ trước ngày 23/4/2022.
Nguồn: Thương Vụ Việt Nam tại Algeria