Thông tin cụ thể:
Cốc sứ: 69119
Ghim kim loại: 731824
Một số loại dây buộc: 560729
Bình nước nhựa: 392410
Cốc giữ nhiệt kim loại: 961700
Doanh nghiệp nào có nhu cầu kết nối, xin liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia trước ngày 10/6/2022.
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Đan Mạch,
Na Uy, Iceland, và Latvia