Trong thời hạn 60 ngày trước khi kết thúc 01 năm kể từ ngày có Quyết định nói trên, các bên liên quan theo quy định tại Điều 59 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại có thể nộp hồ sơ yêu cầu rà soát.
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp
Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương
Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điều tra viên phụ trách vụ việc:
- Vũ Quỳnh Giao, điện thoại: +84 24 73037898 (máy lẻ 112); email: giaovq@moit.gov.vn.
- Vũ Tuấn Nghĩa, điện thoại +84 24 73037898 (máy lẻ 112); email: nghiavt@moit.gov.vn;
Xem Quyết định tại đây.
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương