Cho phép nhà đầu tư sử dụng chỉ tiêu quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đã được duyệt. Nhà đầu tư trúng đấu giá phải cam kết triển khai thực hiện dự án theo đúng quy hoạch 1/2.000.

Trong trường hợp tổ chức đấu giá lần 1 không thành, Ban quản lý Thủ Thiêm và đơn vị tổ chức bán đấu giá báo cáo Sở Tài chính, UBND TP cho tổ chức bán đấu giá lại.

Nếu tiếp tục không thành, Ban Quản lý Thủ Thiêm báo cáo UBND TP xem xét thực hiện việc giao đất, cho thuê đất mà không phải đấu giá quyền sử dụng đất.

Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước tương đương 15% giá trị khởi điểm của tài sản đấu giá. Hiện UBND TP cũng giao cho Ban Quản lý Thủ Thiêm thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá đất có năng lực và đang hoạt động hợp pháp thực hiện việc xác định giá trị quyền sử dụng đất đối với các lô đất trên.

Theo Đình Sơn - Tân Phú
Thanh niên

Nguồn: Thanh niên