Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian qua, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và hỗ trợ thị trường, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép các doanh nghiệp được giảm 50% tiền thuê đất từ năm 2011 đến năm 2014. Đồng thời, gia hạn nộp tiền sử dụng đất 24 tháng kể từ ngày có thông báo nộp tiền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nhưng Bộ Tài chính khẳng định: “Thời gian tới sẽ không tiếp tục thực hiện chính sách giảm tiền thuê đất như giai đoạn 2011-2014”.

Lý do là, theo Bộ Tài chính, đơn giá thuê đất theo Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định tiền thuê đất, mặt nước đã được điều chỉnh theo hướng giảm tỷ lệ phần trăm xác định đơn giá thuê đất từ mức chung là 1,5% xuống còn 1%. Các quy định khác tại Nghị định này cũng đã tạo điều kiện thuận lợi và giảm nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất cho doanh nghiệp.

Phạm Hà Nam