Ngày 26/4, Bộ Thương mại Mỹ công bố Tầm nhìn và Chiến lược cho Trung tâm Công nghệ Bán dẫn quốc gia. Đây được coi là một trong những văn kiện định hướng cho sự phát triển ngành bán dẫn Mỹ trong thập niên tới.
Văn phòng Nghiên cứu và Triển khai Đạo luật CHIPS (CHIPS R&D Office) thuộc Bộ Thương mại Mỹ đã công bố Tầm nhìn và Chiến lược cho Trung tâm Công nghệ Bán dẫn Quốc gia (NSTC).
Văn phòng này được thành lập theo Đạo luật CHIPS và Khoa học ban hành tháng 8/2022 và quản lý NSTC, Chương trình Sản xuất Đóng gói Tiên tiến Quốc gia và Viện nghiên cứu Quốc gia về Tiêu chuẩn và Công nghệ.
Tài liệu Tầm nhìn và Chiến lược cho NSTC là cơ sở cho việc xây dựng trung tâm này trong thời gian tới.
Trung tâm Công nghệ Bán dẫn Quốc gia sẽ có ba mục tiêu: thúc đẩy khả năng dẫn đầu của Mỹ về công nghệ bán dẫn; giảm đáng kể thời gian và chi phí chuyển từ giai đoạn thiết kế ý tưởng sang thương mại hóa; duy trì một hệ sinh thái phát triển và lực lượng lao động của ngành bán dẫn.
NSTC sẽ là nền tảng để các cơ quan nhà nước, phòng thí nghiệm, các đại diện của các công ty và người lao động trong ngành bán dẫn, các nhà cung cấp, các viện nghiên cứu có thể hợp tác.
Cũng theo tài liệu trên, NSTC sẽ có các chương trình kỹ thuật trên ba lĩnh vực: lãnh đạo về công nghệ; quản lý các tài sản mang lại lợi ích cho cộng đồng và các chương trình đào tạo lực lượng lao động.
Trung tâm này cũng sẽ có thể có các chuyên gia thỉnh giảng, cũng như hợp tác với các công ty và tổ chức nghiên cứu quốc tế trong các hoạt động của mình./.

Nguồn: Kiều Trang (TTXVN/Vietnam+)