1. Thời gian: 10h00-12h00 ngày 08 tháng 10 năm 2021 (theo giờ Hà Nội)
2. Địa điểm: Phòng họp 904 – 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. Hình thức: Trực tuyến.
4. Ngôn ngữ: Tiếng nói và chữ viết dùng trong buổi tham vấn là tiếng Việt. Các Bên liên quan có quyền dùng tiếng nói và chữ viết khác, tuy nhiên phải có phiên dịch từ ngôn ngữ đó sang tiếng Việt. Các thông tin, tài liệu không phải bằng tiếng Việt do các Bên liên quan cung cấp phải được dịch ra tiếng Việt. Các Bên liên quan phải đảm bảo tính trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung được dịch thuật.
5. Thời hạn gửi đăng ký tham gia và nội dung tham vấn:
Thời hạn gửi đăng ký: Trước 17h00 ngày 01 tháng 10 năm 2021 (theo giờ Hà Nội).
Thời hạn gửi nội dung tham vấn: Trước 17h00 ngày 01 tháng 10 năm 2021 (nếu có).
Cơ quan điều tra đề nghị các Bên liên quan đăng ký tham gia buổi tham vấn gửi đăng ký theo mẫu (đính kèm) bằng văn bản hoặc thư điện tử, trong thời hạn quy định tại Thông báo này, theo địa chỉ dưới đây:
Cục Phòng vệ thương mại
Địa chỉ: Số 23 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: +84 24 7303.7898
Email: minhhtn@moit.gov.vncuongnth@moit.gov.vn
Cơ quan điều tra trân trọng thông báo.
Cục Phòng vệ thương mại

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương