Sau đây là toàn văn thư chúc mừng:
Văn phòng Bộ

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương