Sản lượng từ đầu năm tới nay đạt 143,13 triệu tấn, tăng 1,2% so với một năm trước.
Sản lượng dầu thô quốc gia tăng 9,4% trong tháng 9/2019 so với cùng tháng một năm trước lên 56,49 triệu tấn, với tổng sản lượng từ đầu năm tới nay đạt 480,38 triệu tấn, tăng 6,2% so với một năm trước.
Sản lượng khí tự nhiên tăng 10,6% trong tháng 9/2019 so với tháng 9/2018 lên 13,5 tỷ mét khối (bcm). Sản lượng từ đầu năm tới nay đạt 127,7 bcm, tăng 9,5%.
Nguồn: VITIC/Reuters