Tác động của hạn hán tại kênh đào Panama đối với thương mại nông sản toàn cầu

Tác động của hạn hán tại kênh đào Panama đối với thương mại nông sản toàn cầu

Nếu hạn hán tiếp tục trong những tháng tới, thì sẽ ảnh hưởng lớn tớ