Công nghiệp chế biến chế tạo là ngành thu hút được nhiều vốn FDI nhất 7 tháng, chiếm 64,3%.

138308

Nguồn: ndh.vn