Infographics: Ngành nông nghiệp xuất siêu 5,75 tỷ USD trong 6 tháng


Nguồn: Haiquanonline