USDA 2019 Diện tích thu hoạch (triệu mẫu)

USDA T1/2020

Trung bình dự báo

Khoảng dự báo

USDA T12/2019

Ngô

81,5

81,4

80,1 – 82,0

81,8

Đậu tương

75

75,5

74,5 – 76,0

75,6

USDA 2019 Năng suất (giạ/ha)

USDA T1/2020

Trung bình dự báo

Khoảng dự báo

USDA T12/2019

Ngô

168

166,2

164,8 – 168,5

167

Đậu tương

47,4

46,6

46,0 – 47,2

46,9

USDA 2019 Sản lượng (tỷ giạ)

USDA T1/2020

Trung bình dự báo

Khoảng dự báo

USDA T12/2019

Ngô

13,692

13,513

13,217 – 13,701

13,661

Đậu tương

3,558

3,512

3,463 – 3,560

3,55

USDA 2019/20 Tồn kho Mỹ (tỷ giạ)

USDA T1/2020

Trung bình dự báo

Khoảng dự báo

USDA T12/2019

Ngô

1,892

1,757

1,537 – 1,915

1,91

Đậu tương

0,475

0,424

0,310 – 0,490

0,475

Lúa mỳ

0,965

0,969

0,930 – 1,0

0,974

USDA Tồn kho Mỹ tính đến 01/12 (tỷ giạ)

USDA T1/2020

Trung bình dự báo

Khoảng dự báo

USDA T12/2019

Ngô

11,39

11,511

11,290 – 11,660

11,937

Đậu tương

3,25

3,186

3,023 – 3,379

3,746

Lúa mỳ

1,83

1,917

1,806 – 2,010

2,009

USDA 2019/20 Tồn kho Thế giới (triệu tấn)

USDA T1/2020

Trung bình dự báo

Khoảng dự báo

USDA T12/2019

Ngô

297,81

296,61

290,50 – 301,70

300,56

Đậu tương

96,67

95,23

91,70 – 97,50

96,4

Lúa mỳ

288,08

287,32

278,20 – 290,00

289,5

USDA Sản lượng 2019/20 Nam Mỹ (triệu tấn)

USDA T1/2020

Trung bình dự báo

Khoảng dự báo

USDA T12/2019

Ngô Argentina

50

49,6

48,0 – 50,0

50

Đậu tương Argentina

53

52,8

52,0 – 53,0

53

Ngô Brazil

101

100,6

99,00 – 101,0

101

Đậu tương Brazil

123

123

121,76 – 124,00

123

 

Theo báo cáo này, sản lượng Ngô và Đậu tương của Mỹ đều cao hơn so với kỳ báo cáo trước nhờ số liệu năng suất được nâng cao bù lại cho sự cắt giảm diện tích thu hoạch. Dù vậy, bản lưu ý đính kèm báo cáo cho biết, tại thời điểm dữ liệu được thu thập, vẫn có một lượng lớn các cánh đồng Ngô và Đậu tương chưa được thu hoạch, chủ yếu tại các bang Michigan, Minnesota, North và South Dakota và Wisconsin.
Theo báo cáo tồn kho quý, lượng tồn kho Ngô và Lúa mỳ cho đến 01/12 của Mỹ đều thấp hơn so với kỳ vọng của thị trường nhưng tồn kho Đậu tương lại cao hơn kỳ vọng và cao hơn rất nhiều so với năm ngoái. Tồn kho Ngô và Lúa mỳ tháng 1 cũng được điều chỉnh giảm, thấp hơn so với số liệu trong kỳ báo cáo trước trong khi số liệu này của Đậu tương lại không đổi.
Số liệu tồn kho Ngô và Lúa mỳ thế giới được điều chỉnh giảm so với tháng 12 nhưng vẫn cao hơn so với kỳ vọng của thị trường. Trong khi đó, tồn kho Đậu tương toàn cầu lại cao hơn so với kỳ trước.
Sản lượng Ngô và Đậu tương của hai nước Nam Mỹ là Brazil và Argentina được USDA giữ nguyên so với kỳ trước.
Đáng lưu ý là diện tích trồng Lúa mỳ vụ đông cho thu hoạch năm 2020 đang ở mức 30,804 triệu mẫu, nằm sát mức thấp nhất kể từ năm 1909 ở mức 29,196 triệu mẫu. Dù mức dự báo này vẫn nằm trên kỳ vọng của thị trường tại 30,664 triệu mẫu.
 

Nguồn: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam – MXV