Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 12/2023 cả nước nhập khẩu 700.389 tấn lúa mì, tương đương 196,33 triệu USD, giá trung bình 280,3 USD/tấn, tăng 161,7% về lượng và tăng 150,7% kim ngạch so với tháng 11/2023 nhưng giá giảm 4,2%. So với tháng 12/2022 cũng tăng 219,9% về lượng, tăng 138,4% kim ngạch nhưng giảm 25,5% giá.
Tính chung trong năm 2023 lượng lúa mì nhập khẩu của cả nước đạt trên 4,68 triệu tấn, tương đương gần 1,56 tỷ USD, tăng 19,8% về khối lượng, tăng 3,6% về kim ngạch so với năm 2022, giá trung bình đạt 280,3 USD/tấn, giảm 4,2%.
Trong tháng 12/2023 nhập khẩu lúa mì từ thị trường chủ đạo Australia tăng mạnh 96,8% về lượng và tăng 105,9% kim ngạch so với tháng 11/2023, và giá tăng 4,6%, đạt 88.230 tấn, tương đương 29,17 triệu USD, giá 330,6 USD/tấn; so với tháng 12/2022 giảm 35,8% về lượng, giảm 44,9% kim ngạch và giảm 14,2% về giá. Tính chung cả năm 2023, nhập khẩu lúa mì từ thị trường Australia chiếm 57,9% trong tổng lượng và chiếm 59,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước, đạt trên 2,71 triệu tấn, tương đương 924,5 triệu USD, giá trung bình 341 USD/tấn, giảm 3,1% về lượng, giảm 14,7% về kim ngạch và giảm 12% về giá so với năm 2022.
Đứng sau thị trường chủ đạo Australia là thị trường Ukraina chiếm 13% trong tổng lượng và chiếm 16,7% trong tổng kim ngạch, đạt 615.237 tấn, tương đương 166,73 triệu USD, giá trung bình 271 USD/tấn, tăng 400% về lượng, tăng 291,6% kim ngạch nhưng giảm 21,7% về giá so với năm 2022.
Tiếp đến thị trường Mỹ đạt 373.501 tấn, tương đương 142,32 triệu USD, giá 381 USD/tấn, tăng 45,5% về lượng, tăng 19,6% kim ngạch nhưng giảm 17,8% về giá so với năm 2022, chiếm 8% trong tổng lượng và chiếm 9% tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước.
Nhập khẩu lúa mì từ thị trường Canada đạt 252.803 tấn, tương đương 97,46 triệu USD, tăng mạnh 1.373% về khối lượng và tăng 1.142% về kim ngạch so với năm 2022.

Nhập khẩu lúa mì năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/1/2024 của TCHQ)

Năm 2023 nhập khẩu lúa mì tăng cả về lượng và kim ngạch

Nguồn: Vinanet/VITIC