Riêng tháng 3/2024, nhập khẩu 225.746 tấn khí đốt hóa lỏng, tương đương gần 152,45 triệu USD, giá trung bình 675,3 USD/tấn, tăng 5,5% về lượng, tăng 5,9% về kim ngạch và tăng 0,4% về giá so với tháng 2/2024.
Khí đốt hóa lỏng các loại nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu từ 3 thị trường lớn là Qatar, Saudi Arabia và Malaysia; trong đó, nhiều nhất có xuất xứ từ thị trường Qatar, với 170.600 tấn, tương đương trên 110,71 triệu USD, giá 649 USD/tấn, tăng 271,6% về lượng, tăng 220,7% về kim ngạch nhưng giảm 13,7% về giá so với 3 tháng đầu năm 2023; chiếm 23,4% trong tổng lượng và chiếm 22,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu khí đốt hóa lỏng của cả nước. Riêng tháng 3/2024, nhập khẩu từ thị trường này đạt 33.501 tấn, tương đương trên 22,33 triệu USD, giá 666,7 USD/tấn, giảm mạnh 63% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 2/2024 nhưng giá tăng nhẹ 1,8%; so với tháng 3/2023 thì giảm cả về lượng, kim ngạch và giá, với mức giảm tương ứng 27%, 35,3% và 11,3%
Đứng thứ 2 là thị trường Saudi Arabia đạt 159.192 tấn, tương đương 107,23 triệu USD, giá nhập khẩu 673,6 USD/tấn, giảm 26,2% về lượng, giảm 30,9% về kim ngạch và giảm 6,3% về giá so với 3 tháng đầu năm 2023, chiếm trên 21% trong tổng lượng và tổng kim ngạch. Riêng tháng 3/2024, nhập khẩu từ thị trường này đạt 50.745 tấn, tương đương trên 33,25 triệu USD, giá 655,3 USD/tấn, tăng mạnh 94,9% về lượng và tăng 100,5% về kim ngạch so với tháng 2/2024, giá cũng tăng nhẹ 2,9%; so với tháng 3/2023 thì giảm mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá, với mức giảm tương ứng 45,4%, 54,3% và 16,3%
Tiếp theo là thị trường Malaysia đạt 122.119 tấn, trị giá 87,55 triệu USD, giá 716,9 USD/tấn, tăng 698,7% về lượng, tăng 617,6% về kim ngạch nhưng giảm 10,2% về giá so với 3 tháng đầu năm 2023, chiếm trên 16,8% trong tổng lượng và chiếm 17,5% tổng kim ngạch nhập khẩu khí đốt hóa lỏng của cả nước.
Nhập khẩu khí đốt hóa lỏng từ thị trường FTA - RCEP đạt 247.700 tấn, tương đương 176,8 triệu USD, tăng 125% về lượng, tăng 101% về kim ngạch so với 3 tháng đầu năm 2023, chiếm trên 34% trong tổng lượng và chiếm 35,4% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu khí đốt hóa lỏng từ thị trường FTA – CPTTP đạt 169.416 tấn, tương đương 117,47 triệu USD, tăng 1.008% về lượng, tăng 862,8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2023, chiếm trên trên 23% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.
Nhìn chung, kim ngạch nhập khẩu khí đốt hóa lỏng 3 tháng đầu năm 2024 từ đa số thị trường tăng so với 3 tháng đầu năm 2023.

Nhập khẩu khí đốt hóa lỏng các loại 3 tháng đầu năm 2024

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/4/2024 của TCHQ)

Nhập khẩu khí đốt hóa lỏng 3 tháng đầu năm 2024 tăng cả lượng và kim ngạchNhập khẩu khí đốt hóa lỏng 3 tháng đầu năm 2024 tăng cả lượng và kim ngạch

Nguồn: Vinanet/VITIC