Tính chung trong 11 tháng năm 2022, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 7.894.890 tấn, trị giá 8,1 tỷ USD, tăng 23,8% về lượng và tăng 119,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.
Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Hàn Quốc trong 11 tháng năm 2022, chiếm 36-37% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, đạt 2.878.895 tấn, trị giá 3,07 tỷ USD, tăng 101,1% về lượng và tăng 260,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021; trong đó riêng tháng 11/2022 nhập khẩu giảm 30,8% về lượng và giảm 33,1% kim ngạch so với tháng 10/2022, đạt 132.309 tấn, trị giá 129,7 triệu USD.
Tiếp sau là thị trường Singapore, chiếm hơn 16% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu trong 11 tháng năm 2022, đạt 1.319.027 tấn, trị giá 1,31 tỷ USD, tăng 15,2% về lượng và tăng 95,8% về kim ngạch; riêng tháng 11/2022 nhập khẩu đạt 213.955 tấn, trị giá 206,6 triệu USD, tăng 40,3% về lượng và tăng 61,9% về trị giá.
Tiếp đến là thị trường Malaysia, 11 tháng năm 2022 chiếm hơn 16% tỷ trọng trong tổng lượng và 14,9% tổng kim ngạch nhập khẩu, giảm 38,8% về lượng và tăng 1,7% về kim ngạch, đạt 1.314.290 tấn, trị giá 1,21 tỷ USD; riêng tháng 11/2022 nhập khẩu từ thị trường này tăng 63,3% về lượng và tăng 96,1% về kim ngạch.
Tiếp đến là thị trường Thái Lan, 11 tháng năm 2022 chiếm 12-13% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, giảm 8,2% về lượng và tăng 63,3% về kim ngạch, đạt 1.000.415 tấn, trị giá 1,08 tỷ USD.
Nhập khẩu xăng dầu từ Trung Quốc chiếm hơn 10% trong tổng lượng và tổng kim ngạch trong 11 tháng năm 2022, đạt 829.292 tấn, trị giá 852,7 triệu USD, tăng 187,04% về lượng và tăng 415,9% về trị giá.
Nhập khẩu xăng dầu 11 tháng năm 2022
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/12/2022 của TCHQ) 

Nguồn: VITIC