Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2022, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 3.422.208 tấn, trị giá 3,2 tỷ USD.
Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Hàn Quốc, chiếm 40,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu, đạt 1.384.859 tấn, trị giá 1,38 tỷ USD, tăng 108,6% về lượng và tăng 271,7% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021; trong đó riêng tháng 4/2022 kim ngạch nhập khẩu giảm 54,2% về lượng và giảm 51,0% về kim ngạch so với tháng 3/2022, đạt 325.322 tấn, trị giá 359,1 triệu USD.
Tiếp đến là thị trường Malaysia, chiếm tỷ trọng 17,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu, giảm 39,4% về lượng và tăng 6,8% về kim ngạch, đạt 660.642 tấn, trị giá 568,3 triệu USD; riêng tháng 4/2022 nhập khẩu từ thị trường này giảm 33,1% về lượng và giảm 29,4% về kim ngạch.
Tiếp sau là thị trường Singapore, chiếm hơn 13% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, đạt 450.260 tấn, trị giá 442,9 triệu USD, tăng 7,5% về lượng và tăng 103,3% về kim ngạch; riêng tháng 4/2022 nhập khẩu đạt 116.498 tấn, trị giá 122,9 triệu USD, giảm 41,0% về lượng và giảm 43,7% về trị giá, giá trung bình 1.055 USD/tấn.
Nhập khẩu xăng dầu 4 tháng đầu năm 2022
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/5/2022 của TCHQ) 

Nguồn: VITIC