Một doanh nghiệp Na Uy cần tìm mua số lượng lớn các sản phẩm sắt thép, cụ thể yêu cầu như dưới đây:
Z Spunt. All types and lenghts
U Spunt. All types and lenghts
Round Bolt from 70 to 220 – 12 meters lengths. (Threads can also be relevant)
Welded lining pipes (casing) from 114 to 406mm (longsided welding/stitch)
Big shaft pipes/ spiral welding from 406
Beems/HEB
Beems/UNP
Beems/IPE
Plates from 6 to 200mm
Armouring steel rod and net (NS standard)
Doanh nghiệp nào quan tâm đề nghị gửi hồ sơ tiếng Anh tới địa chỉ email se@moit.gov.vn trước ngày 15 tháng 01 năm 2023.
 
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia