Sau đây là toàn văn thư chúc mừng của Bộ trưởng:
 
 
 
 

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương