Cụ thể: Thuế nhập khẩu, Dệt may, Dịch vụ và Đầu tư, Lao động, Mua sắm Chính phủ, Quy tắc xuất xứ, Doanh nghiệp nhà nước.

Chi tiết, xem  tại đây. .

Vụ Chính sách thương mại đa biên

Nguồn:Moit.gov.vn