Thông tư gồm có 6 Điều và 1 phụ lục kèm theo; trong phụ lục qui định lượng hạn ngạch thuế quan thuốc lá nguyên liệu mã số HS 24.01 từ các nước thành viên EAEU năm 2020, 2021, 2022 được quy định như sau:
Lá thuốc lá chưa chế biến và phế liệu lá thuốc lá như lá thuốc lá chưa tước cọng, lá thuốc lá, đã tước cọng một phần hoặc toàn bộ có lượng hàn ngạch thuế quan năm 2020, 2021 và 2022 là 500 tấn.
Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được phân giao cho thương nhân có giấy phép sản xuất thuốc lá điếu do Bộ Công Thương cấp và có nhu cầu sử dụng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu cho sản xuất thuốc lá điếu.
Quy định lượng hạn ngạch thuế quan của trứng gia cầm (bao gồm trứng chim và trứng gia cầm, nguyên vỏ, sống, đã bảo quản hoặc đã làm chín) từ các nước thành viên EAEU như sau: Trứng gia cầm mã số HS 04.07 với lượng hạn ngạnh thuế quan năm 2020 là 9.724 tá; năm 2021 là 10.210 tá; năm 2022 là 10.721 tá.
Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm được phân giao cho thương nhân có nhu cầu nhập khẩu.
Hàng hóa nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa do cơ quan có thẩm quyền của các nước thành viên thuộc Liên minh Kinh tế Á Âu (viết tắt là C/O Mẫu EAV) cấp theo quy định hiện hành
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2020 đến hết ngày 31/12/2022.
Xem chi tiết Thông tư 20/2020/TT-BCT tt20-2020-bct_SAAF.pdf

Nguồn: VITIC